ساری
شعبه ۱
خیابان فرهنگ- کوچه بعد از مجتمع شهریار ۳- آموزشگاه سیمین
شعبه ۲
ساری -خیابان ملامجدالدین- جنب اداره فنی و حرفه ای-آموزشگاه سیمین

cminkhani9797@gmail.com

شماره تماس

011-33301567

011-33310505

تلفن همراه
09113539104
Instagram:
siminacademy1