پیرایش مردانه 1

پیرایش مردانه درجه۱

پیرایش مردانه درجه ۱ در ادامه آموزش پیرایش مردانه درجه ۲ و بعنوان ارتقاء سطح حرفه ای هنرجویان در رشته اطلاعت بیشتر دربارهپیرایش مردانه درجه۱[…]

چگونه می توانم آرایشگر حرفه ای شوم؟

پیرایش مردانه درجه ۲

پیرایش مردانه درجه ۲ کد استاندارد آموزشی ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۵۰۰۰۱ سرفصل آموزشی درحرفه پیرایش مردانه ۱-آلودگی زدائی محیط وبهداشت فردی ۲-شناخت سروصورت اطلاعت بیشتر دربارهپیرایش مردانه درجه ۲[…]