میکرواسکالپ

میکرواسکالپ چیست؟

میکرواسکالپ چیست؟ کسانی که بدلایل مختلف موهای سر خود را از دست داده اند، و این افراد بواسطه از دست دادن موی طبیعی خود غم بزرگی در وجودشان سنگینی می کند، بگونه ای که بر زندگی شخصی و اجتماعی آنان تاثیر سوئی گذاشته و مهم تر از همه در بسیاری از موارد عمل کاشت و اطلاعت بیشتر دربارهمیکرواسکالپ چیست؟[…]