معرفی محصولات آرایشی و بهداشتی

معرفی محصولات آرایشی و بهداشتی

معرفی محصولات آرایشی و بهداشتی هرچند بر اساس ادعاهای تولید کنندگان محصولات آرایشی مثل تجدید حیات بافت سلولی و… مرز بین دارو و محصولات آرایشی را نمی توان مشخص نمود، به هر حال در چنین شرایطی برخی از صاحب نظران بر این عقیده هستند، مرز بین دارو و محصولات آرایشی را میزان غلظت ماده موثر اطلاعت بیشتر دربارهمعرفی محصولات آرایشی و بهداشتی[…]