چگونه می توانم آرایشگر حرفه ای شوم؟

پیرایش مردانه درجه ۲

پیرایش مردانه درجه ۲ کد استاندارد آموزشی ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۵۰۰۰۱ سرفصل آموزشی درحرفه پیرایش مردانه ۱-آلودگی زدائی محیط وبهداشت فردی ۲-شناخت سروصورت اطلاعت بیشتر دربارهپیرایش مردانه درجه ۲[…]

آموزش پیرایش مو