فروردین 3, 1402

کوتاهی با ماشین و تیغ در پیرایش

آموزش تخصصی کاربا ماشین  وکوتاهی موبا تیغ

کوتاهی موبا ماشین وتیغ درپیرایش مردانه

 

کوتاه کردن موبا ماشین وتیغ درپیرایش مو  ازمجموع دوره های تخصصی واحد درسی سازمان فنی وحرفه ای کشور محسوب می شود که استاندارد شایستگی آن درسال ۹۶ به شماره ۶۱۴۱۲۰۵۷۰۰۵۰۱۰۱ تدوین گردیده است

عناوین اصلی این دوره آموزشی شامل

۱-الگو سازی مدل برروی مانکن

۲-الگوخوانی واجرای انواع تکنیک های کوتاهی برروی مو

۳- کوتاه کردن موی سر با تیغ

۴- خرد کردن موی سر با تیغ (پیتاژ مو)

۵-کوتاه کردن  موی سربا ماشین مو زنی درزوایای مختلف

۶- خرد کردن مو با ماشین

۷- فرم دهی مو (ژورنال خوانی)

عنوان اصلی دراین دوره آموزشی که شامل آموزش دانش نظری بوده وهنرجویان بعد ازگذراندن این دوره قادر به تجزیه وتحلیل مدل مو وانواع شکل سازی مدل مو سر می باشند یکی ازمزیت های بسیارمهم آموزشگاه آرایشگری هنرمند این است که هنرجویان همه موارد آموزشی را درکارگاه توسط  خود هنرجویان  برروی مدل زنده اجراء می شود.